.
T.C.
BASKİL KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLANI           
            Baskil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlçe köy yollarının bakım onarımında kullanılmak üzere 180 gün süre ile yakıtı idarece karşılanacak 1 adet kazıcı – yükleyici Hidromek Kepçe (operatör dahil) ve 1 adet Damperli Kamyon (şoför dahil) kiralama işinin ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre  açık ihale usulü ile yapılacaktır.      
 
1 – İdarenin
      a) Adresi                               :  Baskil İlçesi  Köylere Hizmetlere Götürme Birliği Hükümet Konağı/ BASKİL
      b) Telefon ve Faks numarası       :           0 424 51101 – 0 424 5112958
     c) Elektronik posta adresi (varsa) : ----
 
2 – İhale Konusu İşin
 
      a) -  İşin Adı             :  1 Adet Kazıcı yükleyici kepçe ve 1 adet damperli kamyon ( operatör ve şoför dahil)  Kiralama işi    
 
  b) - Niteliği Türü ve Miktarı    : Baskil İlçesi köy yollarının bakım onarımı işinde kullanılmak üzere yakıtı idarece karşılanacak 1 adet kazıcı –yükleyici Hidromek Kepçe (operatör dahil) ve 1 adet Demperli Kamyon (şoför dahil) 180 gün süre ile işi (teknik şartnamede belirtildiği gibi 2007 model alt kalitede araç olmayacaktır. Yakıt İdare tarafından karşılanacaktır. Yakıt dışında tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.)
    c) – Süresi                             :  sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde işe başlanılacak olup işin süresi 180 gündür.
 
3 – İhalenin
      Yapılacağı Yer             : Baskil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.
      Tarihi ve Saati              :  08/06/2018 günü  Saat : 14.00.
 
4 – İhaleye Katılabilme Koşulları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1- Tebligat için adres beyanı.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi
4..1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri. 
4.1.4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.14.(a)Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerli istekliler adına veya namı hesabına (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) ihalelere katılanlarında yönetmeliğin 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi kapsamında olmadığının belgelendirilmesi
4.1.5 –  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç),(d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan belgeler. (Yazılı taahhütname verilmesi halinde ihale üzerinde kalan firmadan sözleşme tarihinde istenecektir.)
 4.1.6 -  Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.
 
 
 
 
4.1.7- Teklif Edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere Geçici teminat mektubu /Alındı . (Nakit teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Baskil Şubesi nezdindeki 25096497-5056  nolu hesabına yatırılacaktır.  Alındı belgesinde hangi iş için ve kimin tarafından yatırıldığı belirtilmek zorundadır.)
4.1.8- Mesleki yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.8.1- İş deneyim belgesi. (Tek sözleşmeye ilişkin isteklinin son onbeş yıl içinde kamu veya  özel sektörde sözleşme bedelinin en az %60’ı oranında gerçekleştirdiği  ve idare tarafından kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren  ve teklif edilen bedelin %60’ı oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.)
         İş ortaklıklarında, Pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %80’i, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlaması gerekir.
4.1.8.2- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : (A) V grup (karayolları altyapı+ üstyapı işleri)
4.1.9- İş Makinesi Bildirim (yapı araçları) taahhütnamesi
4.1.10- İdari şartnamenin 10. Maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma sebebi sayılan Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge. (beyan ve bildirim dönemi içerisinde alınmış olacaktır.)
5- Alt Yüklenici taahhütnamesi. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6 -   İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
7 – Tekliflerin değerlendirilmesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
8- İhale dokümanı satın alındığına dair alındı belgesi. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8.1- Bu iş için Doküman bedeli 300,00 (üçyüz) TL. olup, KHGB’ nin T.C. Ziraat Bankası Baskil şubesi nezdindeki 25096497-5057 nolu hesabına yatırılacaktır.
9-İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
10-Konsorsiyumlar ihale başvurusunda bulunamazlar.
11- Yeterlilik ve İhale dökümanı,  Baskil  KHGB’de görülebilir ve  300,00 (üçyüz)  TL. bedel karşılığı temin edilebilir.
12– Teklifler 08/06/2018 günü ihale saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden verilecektir.
14– Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
15- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.
16 – İlanda bulunmayan hususlar için; İdari şartname, teknik şartname ve diğer ihale dokümanlarına bakılacaktır.   
    İlanen Duyurulur. 30/05/2018